En uppdaterad affärsmodell skapar förutsättningar för framtida konkurrenskraft

by Fredric Gustafsson

En uppdaterad affärsmodell skapar förutsättningar för framtida konkurrenskraft

by Fredric Gustafsson

by Fredric Gustafsson

Vårt moderna samhälle befinner sig i en konstant förändringsprocess, som just nu har accelererat i och med den rådande krisen. Ett företags förmåga att hänga med och anpassa sig till dessa förändringar är en direkt avgörande faktor i hur lönsamt företaget kommer att vara. Det är därför inte säkert att den affärsmodell som en gång var optimal för företaget alltid kommer vara det. Ett företags affärsmodell bör därför med jämna mellanrum utvärderas för eventuella justeringar eller omstruktureringar, speciellt efter en ihållande nedåtgående trend eller i tider av världsomvälvande förändring. Ett bra verktyg för en sådan utvärdering är Business Model Canvas. Business Model Canvas ger en tydlig överblick över hur företaget skapar och levererar värde idag och kan användas till att utvärdera nuläget samt för att bygga nya alternativa affärsmodeller. Modellen delar upp ett företags affärsmodell i nio olika byggstenar som alla är viktiga att ha i åtanke vid utvärderingen. 

Skärmavbild 2020 05 27 kl. 02.49.34

1. Kundsegment

Här är det viktigt att identifiera vem eller vilka själva kunderbjudandet riktar sig till för att på så sätt veta till vilka man skapar värde för. Är den en massmarknad eller nischmarknad av något slag man riktar sig till?

2. Värdeerbjudande

För att kunna tillgodose kunderna på bästa sätt är det viktigt att definiera värdeerbjudandet. Vad är det för värdeerbjudande man erbjuder sina kunder och hur löser det kundernas problem och behov? 

3. Distributionskanaler 

Distributionskanaler är hur man på olika sätt sprider eller förmedlar tjänster och/eller varor. Här är det viktigt att komma underfund med hur dessa kanaler är integrerade och hur kundsegmentet vill nås. Hur når man ut till kunderna för att informera om erbjudandet via marknadsföring och hur ska man leverera erbjudandet till kundsegmentet via försäljning på bästa sätt? 

4. Intäktsströmmar

Distributionen av erbjudandet till kundsegmentet genererar intäktsströmmar. Här är det viktigt att ta reda på vilka intäktsströmmar som skapas och på vilket sätt man får betalt av kunderna för de värde man förser dem med.

5. Kundrelationer

Här bör man ställa sig frågan hur man etablerar och underhåller kundrelationer. Vad har kundsegmentet för preferenser, hur bör man kommunicera med med kunden för att skapa och upprätthålla en god relation? Föredrar dem en relation som byggs på ett personligt plan eller ett mer automatiserat sätt som administreras digitalt? 

6. Nyckelaktiviteter 

Nyckelaktiviteter handlar om att identifiera vilka processer och aktiviteter som är avgörande i leveransen av kunderbjudandet till kundgruppen. Vilka kundrelationer, partnerskap, distributionskanaler eller intäktsströmmar är nödvändiga för att genomföra leveransen? 

7. Nyckelresurser 

För att skapa och leverera erbjudandet till kundgruppen krävs ett antal nyckelresurser. Här är det viktigt att identifiera vilka praktiska resurser som är nödvändiga för att uppnå verksamhetens viktigaste aktiviteter. Är det exempelvis människor, kunskap eller kapital? 

8. Partners

För att uppnå det värde man utlovar kunden är det viktigt att identifiera essentiella partners. Vilka partners möjliggör affärsmodellen? Vilka är det som bistår med nödvändiga resurser och nyckelaktiviteter som man inte klarar sig utan?

9. Kostnadsstruktur

Beroende på hur framställningen av värdeerbjudandet organiserats skapas olika kostnadsstrukturer, det vill säga kostnader som uppstår för att skapa och leverera själva erbjudandet. Här är det viktigt att se över vilka kostnader som krävs för att genomföra affärsmodellen. Det kan man exempelvis göra genom att jämföra vilka nyckelresurser respektive nyckelaktiviteter som är dyrast.  

Modellen kan delas upp i två delar. På den vänstra sidan om erbjudandet, som ofta benämns som “bakom kulisserna”, sker huvudsakligen de interna aktiviteterna inom organisationen. På den högra sidan om erbjudandet, “på scenen”, sker det externa aktiviteterna riktat mot kunden.

Att utvärdera en affärsmodell handlar om att se till så att alla värdeerbjudanden kan kopplas till ett kundsegment och en intäktsström, samt att bedöma affärsmodellens styrkor. Styrkor kan omfatta delar som modellens skalbarhet och switching costs. En modells skalbarhet är ett mått på hur väl modellen kommer fungera i takt med att företaget växer och höga switching costs innebär att det är svårt eller kostsamt för kunden att byta till en konkurrents produkt. När utvärderingen av affärsmodellen är färdig och nödvändiga justeringar har gjorts bör modellen spridas inom företaget. Business canvas modell är ett bra sätt att sammanfatta företagets affärsmodell och värdeerbjudande och sedan sprida det i organisationen. Detta görs för att samtliga i företaget ska jobba på samma sätt med samma syn på organisationen och dess nyckelresurser. 


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att driva förändring? Ta kontakt med oss antingen genom att boka en timmes fri konsultation eller via mejl eller telefon.

Top