Nyheter

by Fredric Gustafsson Fredric Gustafsson Inga kommentarer

Vi hjälper er att lyckas med ert förändringsarbete

I tidigare artiklar har vi lyft fram olika modeller som vi på Coroc använder oss av i vårt arbete mot kund. Men hur ser vår arbetsprocess ut egentligen? 

Ett typiskt projekt för Coroc går igenom tre faser. Det första steget kallar vi för analys. I analysfasen analyserar vi befintlig data för att ge en ökad förståelse för situationen som företaget befinner sig i. Slutsatserna från analysen, kombinerat med vår kunskap och branscherfarenhet används sedan i förändringsarbetets andra fas,som vi kallar för innovation I innovationsfasen skapar vi nya affärs- och leveransmodeller till er verksamhet. Modellerna är nutidsanpassade där människan och digitalisering sätts i centrum. För ett vanligt managementkonsultbolag är resan slut här, men inte för oss. I vår tredje och sista fas som vi kallar för genomförande är vi med och stöttar under hela företagets förändringsprocess, tills dess att rekommendationerna vi givit visar ett mätbart resultat. Vår långa erfarenhet av förändringsarbete blir ett stöd och en trygghet för företagets ledningsgrupp i de beslut som behöver fattas under förändringsprocessens gång, samtidigt som vi är med och säkerställer bästa möjliga resultat. Er framgång är vår passion. 

Våra konsulttjänster

Att leverera hög kvalitet är vår kontinuerliga investering i att förbättra vårt rykte på marknaden, definiera och stärka vårt varumärke och rykte som framgångsmakare. Detta gör vi genom att ha de mest passionerade konsulterna som hjälper våra kunder med hela resan från analys till mätbart resultat.  Vårt mål är att dra nytta av forskning, trender och faktisk erfarenhet från hela vår professionella organisation inklusive våra samarbetspartners.

Hur kan vi hjälpa er?

Vårt erbjudande bygger på att hjälpa ägarledda företag med att nå sin fulla potential genom rådgivning, personlig coaching och interim management. Vi arbetar med beprövade metoder och är med hela vägen från start till uppnått resultat. Kombinerat med vår unika affärsmodell som passar alla företag oavsett vart man är i sin tillväxtkurva eller storleken på företaget. Vi har även ett brett partnernätverk som kan hjälpa till inom det flesta områden där ett företag kan behöva rådgivning.

Vi hjälper er verksamhet i tre faser

Analys

Vi hjälper våra kunder med att få insikt, genom att nyttja befintlig information och data. Analyserna ger en ökad förståelse och trygghet i att fatta de avgörande besluten för att skapa framgång.

Innovation

Kombinationen av djup förståelse, kunskap och branscherfarenhet ger oss styrkan med att hjälpa till att skapa nya affärsmodeller, leveransmodeller med människan och digitalisering i centrum.

Genomförande

Vi coachar ledningen med att driva mätbar förändring hela vägen från plan till resultat. Vi hjälper till att ta bort hinder och stöttar i stöd och prioritering. Vår långa erfarenhet om förändring blir ett stöd och trygghet för ledningsgruppens beslut och genomförande.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att driva förändring? Tveka inte att höra av dig! Ta kontakt med oss antingen genom att boka en timmes fri konsultation eller via mejl eller telefon.

by Fredric Gustafsson Fredric Gustafsson Inga kommentarer

Ett aktivt ledarskap hjälper medarbetare att anpassa sig till förändring

I tider av förändring, planerad så väl som oväntad, är det viktigt att ledare har kunskap om den process som varje enskild individ går igenom för att hantera förändringen. Ledaren behöver känna till stegen i processen för att på bästa sätt kunna leda företagets medarbetare genom dessa steg. Ett effektivt ledarskap i varje steg kan leda till att medarbetarna snabbare anpassar sig till förändringen och återgår till produktiva medarbetare igen. Kübler-Ross modell över förändringsprocessen börjar först efter det att en förändring har initierats. En förändring kan initieras som en konsekvens av opåverkbara faktorer, likt den situation vi befinner oss i idag. Den kan också initieras genom beslut om nödvändiga förändringar som tas av ett företags ledning. Exempel på sådana nödvändiga förändringar skulle kunna vara uppdatering av IT-system, arbetssätt eller uppsägningar och omstrukturering. 

kublerross
Kübler-Ross förändringskurva

Steg 1. Förnekelse

Första steget i en individs hantering av förändring är ofta att individen är i ett chocktillstånd och lever i förnekelse för de förändringar som ska ske. Detta kan leda till att produktiviteten och förmågan att tänka och agera temporärt avtar.

För att förkorta detta steg i processen rekommenderar vi att ledaren ser till att alla medarbetare har den information de behöver om förändringen som ska ske. Kontinuerlig informativ kommunikation ser till att alla medarbetare har en förståelse för förändringens innebörd och varför den sker. 

Steg 2. Ilska  

Det andra steget i en individs förändringsprocess är i många fall en känsla av rädsla som i vissa fall utvecklas till ilska. Ett fåtal individer tenderar att hantera detta steg i processen genom att ta ut sin ilska på personer runt omkring dem.  

För att undvika och minimera skadan av denna fas rekommenderar vi att ledaren fortsätter kontinuerlig informativ kommunikation samt ger stöd till de medarbetare som är i behov av det. Vi uppmanar även till att ha tålamod då ilske-fasen ofta är ett nödvändigt steg i processen mot acceptans. 

Steg 3. Förhandling

Efter att en medarbetare förstått förändringen och hur hen måste anpassa sig till den är det vanligt att medarbetaren försöker förhandla och kompromissa sig till en mer lätthanterlig situation. Medarbetaren kan försöka lista ut vilka aspekter av förändringar som är mer och mindre viktiga, för att sedan bara lära sig de viktigaste.  

I den här fasen rekommenderar vi därför att ledaren lägger stor vikt vid att samtliga medarbetare får en omfattande upplärning av samtliga aspekter av förändringen. Detta görs i syfte om att implementeringen och resultatet av förändringen ska bli som bra som möjligt. Alla människor är olika, så inlärningsprocessen och anpassningen kan ta olika långt tid för olika individer. Ledaren får inte stressa medarbetarna genom upplärningen och kan inte förvänta sig hundraprocentig produktivitet under denna fas. Vi rekommenderar även att ledaren inte ger efter i medarbetarnas försök till förhandling. Detta då en lyckad förhandling kan skapa svallvågor som påverkar hur väl förändringen tas emot av övriga medarbetare i företaget.

Steg 4. Depression 

Enligt Kübler-Ross-modellen är det fjärde steget depression. Ett skede där man har insett att det inte finns någon väg ut ur situationen och tenderar därför att känna negativa känslor som sorg, rädsla, ånger och skuld. Tecken på detta är bland annat likgiltighet, ensamhet och brist på motivation.

I denna fas rekommenderar vi ledaren att vara förstående och hjälpa medarbetarna att hitta motivationen igen och komma ut ur den negativa spiralen. För att åstadkomma detta bör ledaren visa medarbetarna att de är oumbärliga för att genomföra förändringen och försöka göra förändringsarbetet mer exalterade.   

Steg 5. Acceptans

Det sista steget är målgången, förändringarna har anammats av samtliga på företaget och upplärningen är avklarad. De anställda har förstått vikten av förändringen och merparten av dem ser förhoppningsvis på förändringen med positiva ögon och sätter nya mål med utgångsläge från den.  

Vägen till acceptans kan har varit lång och jobbig, i den här fasen rekommenderar vi därför att man belönar firar med samtliga medarbetare. Belöningar kan se till att förändringen får ett ännu starkare fäste och firande kan öka sammanhållningen i företaget och ge en gemensam känsla av prestation.  

Avslutningsvis vill vi på Coroc uppmana ledare till att ha tålamod under en förändringsprocess. Personers anpassning till förändring ser olika ut och tar olika lång tid beroende på vem personen är och hur personen ser på förändringen som ska genomföras. En ledare måste därför i största möjliga mån anpassa sitt ledarskap till varje enskild medarbetare. Ledaren behöver även se till att alla medarbetare får den information, tid och det stöd de behöver. Detta görs för att se till att samtliga medarbetare går igenom och anpassar sig till förändringen på bästa möjliga sätt. Enligt Kotters 8-stegsmodell, som vi tidigare har skrivit om, är det viktigt att förändringen drivs på av ambassadörer som visar genom exempel hur man bör agera. Dessa ambassadörer bör vara med i samtliga steg i förändringsprocessen för att se till att den genomgås på bästa möjliga sätt.  


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att driva förändring? Ta kontakt med oss antingen genom att boka en timmes fri konsultation eller via mejl eller telefon.

by Fredric Gustafsson Fredric Gustafsson Inga kommentarer

Ny föreläsning – Skapa hållbar tillväxt i ditt företag

Önskar ni att ert företag har bättre fart på er tillväxt? Vad är det som skiljer de bolag som lyckas och de som misslyckas? Tillväxt är ett måste – inte ett alternativ. Så vad behöver man göra?

Ett av Corocs fokusområden är arbetet med hur man skapar struktur- & kulturkapital för en hållbar tillväxt. Vi har genom teorier och reel erfarenhet byggt en stabil kunskapsbas, där vi ser vad det är som skiljer framgång från misslyckande.

Nu har vi arbetat fram en inspirationsföreläsning på ca 1 timma – där vi berättar om våra erfarenheter och kunskap om hur företag som lyckats med tillväxt har gjort och vad det är som skiljer från övriga. Vi skickar även med grundläggande kunskaper om vilka områden ni behöver arbeta med.

Föreläsning - Att skapa struktur- och kulturkapital för hållbar tillväxt
Föreläsning – Att skapa struktur- och kulturkapital för hållbar tillväxt

Jag vill veta mer…

Om du vill veta mer om våra föreläsningar eller få referenser så är du varmt välkommen att kontakta oss antingen genom att boka en timmes fri konsultation nedan alternativt ringa oss.

//Fredric Gustafsson, Coroc AB

by Fredric Gustafsson Fredric Gustafsson Inga kommentarer

Föreläsning – hållbar förändringsledning

Står ert företag inför komplexa förändringar? Enligt Harvard Business Review så misslyckas totalt 70% av alla förändringsinitiativ i företag beroende på ett flertal olika orsaker.

Vi på Coroc brinner för förändringsledning och att hjälpa företag med att leda komplexa förändringar från analys hela vägen till hållbara resultat. Vi har lång erfarenhet av att genomföra förändringar i omställningsprojekt inom flera branscher.

Nu har vi arbetat fram en inspirationsföreläsning på ca 1 timma – där vi berättar om våra erfarenheter och kunskap om hur vi människor fungerar under förändring. Vi skickar även med grundläggande kunskaper om vilka steg som vi använder vid förändring samt de vanligaste fallgroparna.

Föreläsning förändringsledning
Föreläsning förändringsledning Coroc

Jag är intresserad av att veta mer.

Ta gärna kontakt med oss för att veta mer eller få referenser från kunder som har bokat föreläsningen om förändringsledning.

Klicka vidare nedan för att boka en kostnadsfri konsultation eller ring oss.

//Fredric Gustafsson, Coroc AB

by Fredric Gustafsson Fredric Gustafsson Inga kommentarer

BTC- Göteborg – vi är igång

I Juni månad startade jag Business Trailrun Club i Göteborg. Redan nu är vid totalt 39 (12/9) medlemmar i klubben och vi är igång för fullt. Vi hoppas självfallet att vi blir flera aktiva traillöpare som ser styrkan med kombinationen med affärsnätverk för företagsledare och träning.

Läs merV
Top